algemene voorschriften


Algemene voorschriften.

1.1 Geheimhouding.

De stagiaire is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem/haar gedurende de werkzaamheden ter kennis komt. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het stage contract. Het is de stagiaire niet toegestaan om:

- Namen van cliënten verwerkt in verslagen en/of opdrachten, deze dienen onherkenbaar te zijn

- Documenten te kopiëren of mee te nemen die persoonlijke informatie bevat over de cliënt(en)

- Protocollen en/of andere door de organisatie ontwikkelde documenten over te nemen of te    verspreiden zonder uitdrukkelijke toestemming van de leidinggevende (teamleider/directie)

- Dossiermappen te lezen zonder toestemming van de stagebegeleider Verslagen,    observatierapporten of andere werkstukken over cliënten of over de organisatie, zullen met de  begeleider besproken moeten worden vóór inlevering op school.

 

1.2 Ziekmelden/afwezigheid.

Wanneer je tijdens je stage ziek bent moet je dit melden, zowel op de locatie waar je werkzaam bent, als bij de leidinggevende. Je meld je tijdig voor aanvang van je dienst ziek. Lees ook goed de regels vanuit school door, vaak moet je je ook bij de onderwijsinstelling afmelden. Met de leidinggevende zal je dan afspraken maken over het beter melden en al dan niet inhalen van de verloren uren. Wanneer je twee keer zonder melden afwezig bent, krijg je een officiële waarschuwing. Na 3 keer afwezig zijn, zonder melden of geldige reden, word de stage beëindigd.

 

1.3 Informatieverstrekking.

Het lezen van dossiermappen van de cliënten gaat in overleg met je stagebegeleider. Deze bepaald welke mappen je wel/niet mag lezen i.v.m. de privacy van de cliënten. De rapportagemappen mag je als stagiaire wel lezen.

 

1.4 Gebruik telefoon/internet.

Tijdens je stage is het gebruik van je mobiele telefoon niet toegestaan. Wanneer het noodzakelijk is dat de telefoon wel aanstaat i.v.m. noodgevallen o.i.d., dan moet dit worden overlegd met de leidinggevende. Op de computer op de locatie is toegang tot internet mogelijk. Dit is echter alleen voor het opzoeken van dingen die met cliënten/werk te maken hebben. Het internet is niet toegestaan hierop privé zaken te regelen.

 

1.5 Voortijdig beëindigen stage proces

Zorgorganisatie Levenswerk kan de stage-overeenkomst voortijdig beëindigen wanneer de stagiaire niet aan de door de onderwijsinstantie/Levenswerk gedurende de stage gestelde eisen voldoet en redelijkerwijs vaststaat dit evenmin binnen afzienbare tijd te zal doen. Deze beslissing wordt altijd genomen na overleg met de onderwijsinstantie. Ook wanneer het gedrag van de stagiaire niet binnen het redelijke is, wanneer afspraken structureel niet nagekomen worden of regels worden geschonden, kan de stage-overeenkomst beëindigd worden. De stagiaire kan de stage-overeenkomst tussentijds beëindigen wanneer hij de stageperiode vroegtijdig wenst te beëindigen.

 

1.6 Werktijden.

De werktijden van de stagiaire kunnen erg verschillen. Wanneer je stage loopt binnen de dagbesteding, zal je voornamelijk dagdiensten (08.45 -17.00) draaien. Wanneer je echter binnen de woning stage loopt, zal je avonddiensten (15.30-23.00), dagdiensten (10.00-17.00, 13.00-21.00) en weekenddiensten draaien.

 

1.7 Eten/drinken

Zowel binnen de dagbesteding als de woning wordt door de begeleiding pedagogisch met de cliënten samen gegeten en gedronken. Je hoeft als stagiaire dan ook geen eten en/of drinken mee te nemen. Wanneer er sprake is van een bijzonder dieet/allergie is het wel toegestaan je eigen eten/drinken mee te nemen.

 

1.8. Geloofsovertuiging

Zorgorganisatie Levenswerk is geen religieuze organisatie. Binnen onze organisatie wordt zorg op maat geleverd, wat betekend dat wij onze cliënten ondersteuning bieden bij het belijden van hun geloof wanneer daar sprake van zou zijn. Voor het personeel geld dat iedereen recht heeft op zijn/haar eigen overtuiging en hier op zijn/haar eigen manier vorm aan mag geven, ook binnen Levenswerk is hier ruimte voor. Echter is het wel verboden gezichtsbedekkende kleding te dragen en mag er ook onder geen beding sprake zijn van het beïnvloedden van onze cliënten en/of het doordrukken van op geloofsovertuiging gebaseerde meningen/ideeën.

Het laatste nieuws

03.03.22
vacature beschikbaar!
11.01.22
De beste wensen!